Kirkolliskokousehdokkaat kaipaavat kirkkoon yhteisöllisyyttä

9.2.12

Kirkon tutkimuskeskus on kerännyt kaikilta maan kirkolliskokousehdokkailta vastaukset viiteen kysymykseen.
  Oulun hiippakunnassa on maallikkoehdokkaita seitsemällä listalla yhteensä 82, joista naisia 32 ja miehiä 50. Papiston ehdokkaita on 34, joista naisia 5 ja miehiä 29.
   Rauhan Tervehdys kävi läpi Oulun hiippakunnan ehdokkaiden vastaukset.
  Ehdokkaat ovat valinneet kustakin kysymyksestä kaksi tärkeimpinä pitämäänsä vaihtoehtoa.

Painopisteeksi
jumalanpalvelukset ja lapsiperheet

Oulun hiippakunnan 31 kyselyyn vastanneen pappisehdokkaan joukosta 18 on sitä mieltä, että kirkon työssä pitäisi seuraavalla kirkolliskokouskaudella painottaa eniten jumalanpalveluselämää.
   Tunnustukselliset-listan ehdokkaiden parissa jumalanpalvelus oli huomattavan suosittu, sillä sen valitsi yhdeksän listan kymmenestä kyselyyn vastanneesta ehdokkaasta.
   Seuraavaksi eniten kannatusta papeilta sai painotus lapsiperheisiin. Huomattavaa on, että kirkkojen välisen ekumenian listasi painotettavaksi asiaksi vain yksi ehdokas.
   76 kyselyyn vastanneen maallikkoehdokkaan joukosta 50 on sitä mieltä, että kirkon työssä pitäisi painottaa eniten lapsiperheitä. Toiseksi eniten saa kannatusta jumalanpalveluselämä, joka papeilla oli suosituin vaihtoehto.
   Kirkkojen välisen yhteyden ja ekumenian nostaa painopistealueeksi vain kaksi maallikkoa, joten siinä niin maallikot kuin papit ovat hyvin samoilla linjoilla.

Yhteisöllisyyttä
ja hyvää johtajuutta

Seurakuntien toimintamahdollisuuksia pappisehdokkaiden enemmistö turvaisi ensisijaisesti yhteisöllisyyttä korostamalla. Siihen kuuluisi ”seurakuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa, osallistua ja tehdä yhdessä”.
   Eräs ehdokas perusteli vastaustaan näin: ”Velttouteen ja uskonnolliseen välinpitämättömyyteen kasvattava väestörekisterikirkollisuus on seurakunnan irvikuva.”
   Myös maallikkoehdokkaiden enemmistön mielestä seurakuntien toimintamahdollisuudet turvataan yhteisöllisyydellä. Sen valitsi 76 vastaajasta 48. Seuraavaksi eniten maallikoilta sai kannatusta panostaminen hyvään johtajuuteen. Maallikoista sen nosti esiin 20, papeista yhdeksän ehdokasta.

Rakenteet uusiksi
ja säädökset linjaan

Huomattavaa on, että seurakuntien rakenteelliset muutokset, kuten liitokset eivät juuri saaneet kannatusta papeilta tai maallikoilta seurakuntien toimintamahdollisuuksien parantajana.
   Sen sijaan kysyttäessä tärkeintä säädöshanketta tulevalla kaudella niin pappien kuin maallikoiden mielestä se on seurakuntien rakenteiden uudistaminen. Papeista sen nimesi 25 ehdokasta ja myös maallikoissa yli puolet vastaajista näki rakenneuudistuksen tärkeimpänä tehtävänä.
   Maallikot nostivat vahvasti esiin myös kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnin eli yhtenäistämisen. Se sai kannatusta yli 40 prosentilta vastaajista. Papeista taas kirkkolainsäädännön valitsi vain yhdeksän vastaajaa.

Uskonnonopetuksen
säilyttävä kouluissa

Kirkon ja yhteiskunnan suhteissa on niin pappien kuin maallikoiden mielestä tärkeintä oman uskonnon opettamisen säilyttäminen peruskouluissa ja lukioissa. Papeista sen nimeää 22 ehdokasta, maallikoista 58.
   Toiseksi tärkeintä pappien mielestä oli se, että kirkko ottaa lausunnoillaan aktiivisesti kantaa esimerkiksi avioliittoa ja perhettä, ihmisoikeuksia ja uskonnonopetusta koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin.
   Maallikot taas nostivat vahvasti esiin kirkkojen ja valtiollisten kulttuuristen siteiden säilymisen esimerkiksi televisio- ja radiojumalanpalvelusten ja valtiopäivien avajaisjumalanpalvelusten muodossa. Tämän nosti esiin 44 ehdokasta.
   Papeista neljä valitsi kahden tärkeimmän asian joukkoon sen, että puolustusvoimissa tehdään jatkossakin kirkon hengellistä työtä. Maallikoista vain yksi valitsi tämän vaihtoehdon.

PEKKA HELIN
ELSI SALOVAARA

Kirkolliskokousvaalin ehdokkaisiin ja heidän vastauksiinsa voi tutustua osoitteessa http://sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit.

MAALLIKKOJEN EHDOKASLISTAT
I Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja sitoutumattomat (20 ehdokasta)
II Elävä seurakunta – lähellä ihmistä (10)
III Kemin kirkkokansan työväenyhdistys ry. (1)
IV Kristillisten arvojen puolesta (14)
V Kuunteleva kirkko (10)
VI Oulun hiippakunnan perussuomalaiset (3)
VII Uskon ja kirkon tulevaisuuden puolesta (24)

PAPPIEN EHDOKASLISTAT
I Mahdollisuuksien kirkko (12)
II Tunnustuksellinen (12)
III Kansankirkon rakentajat (10)

• Hiippakunnat valitsevat omat pappis- ja maallikkoedustajansa kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon 13. helmikuuta.
• Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Oulun hiippakunnasta valitaan kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa sekä yksi saamelaisten edustaja.
• Papit valitsevat kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston pappisedustajat.
• Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt.

Lue lisäksi juttu pappien vaalipaneelista!

Artikkeli on osa lehteä 5/2012