Vastaajat saivat valita kysymyksessä useampia vaihtoehtoja. Graafikassa on vertailtu Oulun seurakuntien pappien vastauksia muiden lehden tilaajaseurakuntien pappien vastauksiin.

Avioliittokäsitys jakaa pappeja Oulun seudulla

26.4.17

Niukasti yli puolet Oulun ja ympäristökuntien papeista haluaa kirkon pitäytyvän nykyisessä avioliittokäsityksessä.
   Papeista 10 prosenttia (viisi pappia) aikoo vihkiä avioliittoon tai siunata samaa sukupuolta olevia pareja – tai on jo vihkinyt tai siunannut.
   Tulokset ovat kyselystä, jolla Oulun seurakuntien viestintäpalvelut ja seurakuntalehti Rauhan Tervehdys selvittivät Oulun, Kempeleen, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen, Hailuodon, Muhoksen sekä Siikalatvan pappien suhtautumista kirkon avioliittokäsitykseen ja vihkioikeuteen.
   Kysely lähetettiin 94 papille, joista 51 vastasi. Vastausprosentti oli 54.
   Vastaajista 53 % on sitä mieltä, että kirkollinen avioliitto voidaan solmia vain miehen ja naisen välille.
   Papeista 41 % olisi valmis muuttamaan kirkon avioliittokäsitystä siten, että myös samaa sukupuolta olevat parit voitaisiin vihkiä avioliittoon.
   Kyselyyn vastanneista miespapeista valtaosa on nykyisen avioliittokäsityksen kannalla, valtaosa naispapeista puolestaan toivoo siihen muutosta.
   Ympäristökuntien papit suhtautuivat myötämielisemmin samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen kuin papit Oulussa: Oulun papeista 57 % kannatti nykyistä avioliittokäsitystä, muualla 50 % papeista toivoi sen muuttamista.
   Yli 50-vuotiaista vastaajista 80 % kannattaa kirkon nykyistä avioliittokäsitystä. 31–50-vuotiaista vastaajista puolet ja alle 30-vuotiaista vastaajista jokainen luopuisi nykyisestä avioliittokäsityksestä.

Yli neljännes pelkää
kirkon hajoamista

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli Suomessa voimaan maaliskuun alussa. Piispat ovat vedonneet pappeihin, että nämä eivät vihkisi avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Vastaajista 94 % ilmoitti toimivansa ohjeen mukaan.
   Papeista 39 % ei aio vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja eikä myöskään siunata tällaisia avioliittoja. Papeista 47 % ei aio vihkiä nais- tai miespareja, mutta ehdottaa yhdessä rukoilua avioliiton puolesta.
   Kirkon avioliittokäsityksen muuttamisesta päättää kirkon ylin päättävä elin, kirkolliskokous. Mikäli se päättäisi, että myös samaa sukupuolta olevat parit vihitään avioliittoon, 43 % vastanneista kokisi iloa ja helpotusta. Lähes viidesosan mielestä päätös vahvistaisi kirkkoa.
   ”Jos kirkolliskokous muuttaa kirkon avioliittokäsitystä, (- – – ) se on voitto Kristuksen näköisemmälle kirkolle”, yksi vastaajista arvioi.
   Toinen uskoi kirkon ”jatkavan toimintaansa samaan tapaan kuin naispappeuden tulon jälkeen kävi”.
   Neljäsosalle vastanneista päätös muuttaa avioliittokäsitystä aiheuttaisi surua ja ahdistusta ja viidesosa ei enää kokisi kirkkoa omakseen.
   Papeista 27 % uskoi, että avioliittokäsityksen muutos johtaisi kirkon hajoamiseen.

Joka neljäs luopuisi
vihkioikeudesta

Oulun seudun papeista yli puolet (55 %) on sitä mieltä, että kirkon tulee pitää kiinni vihkioikeudesta.
   Joka neljäs pappi (25 %) olisi valmis luopumaan kirkon vihkioikeudesta muun muassa siksi, että vihkiminen ei   kuulu kirkon ydintehtäviin eikä se ole sakramentti.
   Vihkioikeuden säilyttämistä perusteltiin esimerkiksi sillä, että luopuminen ei poista tarvetta ratkaista kirkon kanta tasa-arvoisen avioliittolakiin. Säilyttämistä pidettiin tärkeänä myös siksi että enemmistö heteropareista haluaa kirkolliset häät.
   Yhden vastaajan mielestä ”parisuhde on niin merkittävä asia ihmisen elämässä, että sille kannattaa edelleen pyytää Jumalan siunausta ja kirkollista vihkimistä”.
   Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että erilaiset avioliittokäsitykset aiheuttavat kirkossa turhaa riitelyä.
   ”Avioliittokeskustelu on väsyttävää, se on saanut liian suuren painoarvon. Mutta toisaalta jokaisen ihmisen yhdenvertaisuus on asia, josta ei pidä eikä voi antaa periksi”, yksi vastaajista kommentoi.
   Toisen mukaan ”yksimielisyyden vaatimus jossakin eettisessä kysymyksessä ei taida olla tätä päivää”.
   Kirkolliskokous käy ensi viikolla Turussa lähetekeskustelun kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta. Ellei aloitetta täysistunnossa hylätä, kokous päättää sen jatkovalmistelusta.
   Jotta avioliittokäsitystä voitaisiin laajentaa, sen pitää saada taakseen kolme neljäsosaa kirkolliskokouksen edustajista.

Artikkeli on osa lehteä 14/2017