Piispat: Avioliittokeskustelun ratkaisua on etsittävä erilaisten käsitysten hyväksymisestä

6.8.20

Piispojenkin keskuudessa on erilaisia näkemyksiä siitä, tulisiko kirkollinen vihkiminen mahdollistaa myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kristittyjen ykseys ei heidän mukaansa vaadi asiassa täydellistä samanmielisyyttä.


Teksti: Kirkon viestintä . Kuvat: Kirkkohallitus / Aarne Ormio .

Kirkolliskokous pyysi toukokuussa 2018 piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Piispainkokous hyväksyi vastauksensa kokouksessaan 6.8.2020. Vastaus lähetetään kirkolliskokoukselle, joka kokoontuu seuraavaan istuntoonsa Turkuun 10.–14.8.2020.

Piispojen tavoitteena on ollut etsiä yhteistä vastausta siihen, millä tavalla ykseys eli eläminen yhtenä Kristuksen kirkkona voisi erimielisyyksienkin keskellä toteutua. Kymmensivuinen vastaus korostaa, että kirkon ykseys, kunnioittava keskustelu ja kysymys avioliitosta kietoutuvat tiiviisti yhteen.

Ratkaisuna avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen piispat näkevät tilan, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. Tämän saavuttaminen edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta eli kunnioittavaa keskustelua.

Parhaimmasta ratkaisusta on piispainkokouksessa erilaisia näkemyksiä.

Vastauksessaan piispat kuvaavat erilaisia vihkimiskäytäntömalleja. Parhaimmasta ratkaisusta on piispainkokouksessa erilaisia näkemyksiä.

Osalle piispoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykymalli on ainoa mahdollinen vaihtoehto: avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen toimituksen kautta.

Osa piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.

Jos piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan parhaana pitämästään mallista, enemmistö piispoista pitäisi toiseksi parhaana mallia, jossa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Piispainkokous kuvaa vastauksessaan kunnioittavan keskustelun ja epäasiallisen keskustelun tuntomerkkejä ja kehottaa kirkolliskokousta, piispainkokousta ja kirkkohallitusta sitoutumaan kunnioittavaan keskusteluun ja edistämään sitä.

Kirkon uskon soveltaminen käytännön elämään ovat koetelleet kristittyjen ykseyttä läpi historian.

Lisäksi piispainkokous toivoo, että kunnioittavan keskustelun periaatteita pidetään esillä kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutuksissa ja että niihin sitoutumista edistetään seurakunnan toiminnan kaikilla tasoilla.

Piispat muistuttavat, että erilaiset tulkintatavat sekä kirkon uskon soveltaminen käytännön elämään ovat koetelleet kristittyjen ykseyttä läpi historian. Ykseys ei vaadikaan heidän mukaansa täydellistä samanmielisyyttä, sillä ykseys pohjautuu yhteiseen uskoon ja kasteeseen, joka liittää kristityt Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.

=> Lue piispojen vastaus kokonaisuudessaan täältä

=> Lähetä aiheesta postia toimitukselle

Muita aiheeseen liittyviä juttuja:

”Piispojen on otettava kantaa”

Hallinto-oikeus puuttui kiistaan homoparin vihkimisestä

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä