Pienen porukan merkittävät vaalit

Tiistaina 11.2.2020 valitaan edustajat Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokoukseen ja kaikkiin hiippakuntavaltuustoihin. Enemmistö näistä kirkon päättäjistä on maallikoita. Oulun hiippakunnassa äänestämään pääsee alle 1800 henkilöä.

Ensi viikolla valitaan edustajat oman hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon sekä hiippakunnan edustajat kirkolliskokoukseen. Molempiin valitaan pappi- ja maallikkoedustajia.

Maallikkovaaleissa ehdolle ovat voineet asettua täysi-ikäiset ja ripille päässeet kirkon jäsenet, jotka eivät ole vajaavaltaisia. Maallikkovaaleissa ovat ehdolla myös kaikki muut kirkon palveluksessa olevat.

Pappisvaalien ehdokkaiden tulee olla kyseisen hiippakunnan pappeja.

Maallikkovaaleissa äänestämään pääsevät hiippakunnan seurakuntien kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Oulun hiippakunnassa näitä luottamushenkilöitä on 1185.

Pappisedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit Oulun hiippakunnassa heitä on 579.

Ehdokasgalleriassa selviävät henkilökohtaiset näkemykset

Ehdokkaita asettaneilla ryhmillä on monista asioista yhteinen linja, mutta osassa asioita edustajille annetaan omantunnonvapaus.

Yksittäisten ehdokkaiden mielipiteisiin muun muassa samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimisestä voi perehtyä valtakunnallisessa, Kirkon viestinnän kokoamassa ehdokasgalleriassa osoitteessa https://ehdokasgalleria.evl.fi.

Koko maassa kirkolliskokousvaalien ehdokkaista naisia on 45 prosenttia ja miehiä 55 prosenttia.

Ehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta. Nuorin ehdokas on 19-vuotias ja vanhin 82-vuotias. Nuorimpia, 18–29-vuotiaita, ehdokkaita on 35.

Enemmistö päättäjistä on maallikoita

Niin hiippakuntavaltuustoissa kuin kirkolliskokouksessa enemmistö päättäjistä on maallikoita.

Hiippakuntavaltuustoon valitaan 7 pappia ja 14 maallikkoedustajaa. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

Kirkolliskokous käyttää korkeinta päätösvaltaa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Se päättää muun muassa kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.
Kirkolliskokoukseen valitaan kaikista hiippakunnista yhteensä 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan 5 pappia ja 8 maallikkoedustajaa.

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

 

Kolme kysymystä ehdokaslistoille:

1. Millaiset arvot / näkemykset listanne ehdokkaita yhdistävät?

2. Mitä asioita haluatte edistää kirkolliskokouksessa ja hiippakuntavaltuustossa?

3. Onko ryhmällänne kanta samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen, ja millainen kantanne on?

 

MAALLIKKOEHDOKKAITA ASETTANEET RYHMÄT OULUN HIIPPAKUNNASSA

Ryhmät aakkosjärjestyksessä:

Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä

1. Rakkaus kansankirkkoon, jossa Kristuksen esimerkin mukaisesti toteutetaan kirkon perustehtävää; evankeliumin julistamista, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja lähimmäisenrakkautta. Oulussa, 1990-luvun alun perustamisestaan lähtien, on Elävä Seurakunta – Lähellä Ihmistä-valitsijayhdistys ollut erityisesti naispappeuden oikeutuksen takana. Laajapohjainen ja puolueista riippumaton ryhmä sallii ehdokkaille omantunnon- ja ilmaisunvapauden niin sanotuissa kiistanalaisissa kysymyksissä ryhmän yhteisesti sovittuun ohjelmaan kuitenkin tukeutuen.

2. Edistää niitä toimenpiteitä ja säädöksiä, joissa ”Kohtaamisen kirkko” kutsuu kaikkia ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään ihmisistä ja luomakunnasta. Edustaja on velvollinen edesauttamaan ryhmän ohjelman tavoitteita.

3. Ryhmän kanta on löytää ratkaisu samaa sukupuolta olevien vihkimiseen.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 46–60
kirkolliskokousvaali numerot 186–199

 

Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki

1. Olemme avara ja oikeudenmukainen kansankirkollinen yhteisö, jossa erilaisuus hyväksytään ja sille annetaan tilaa.

2. Kirkko keskellä arkea -valitsijayhdistyksen tavoitteita:
– tuemme kansankirkkomme toimintaa seurakunnissa
– olemme avoimia toiminnan muutoksille, ydinsanoman ajanmukaiselle julistukselle ja tuoreelle hengellisyydelle
– tunnemme vastuun lähimmäisistä ja ympäristöstä, lähellä ja kaukana
– herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt ovat kirkkomme rikkaus
– tavoitteemme on avoin ja demokraattinen hallinto ja päätöksenteko, niin että vapaaehtoistyöntekijät ja kirkon oma henkilöstö voivat toimia kirkkomme parhaaksi kunkin seurakunnan taloudellisten resurssien pohjalta, iloiten hyvässä yhteishengessä

3. Ryhmällä ei ole yhteistä kantaa samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen. Kunnioitamme jokaisen omaa mielipidettä edellä mainittuun asiaan.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 61–77
kirkolliskokousvaali numerot 160–176

 

Kristillisten arvojen puolesta

1. Haluamme toimia kansankirkon parhaaksi tässä ajassa, Raamatun ilmoituksen perustalla ja toivon näköalaa esillä pitäen. Edistämme lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Haluamme toimia rakentavasti, rehellisenä arvoillemme ja avoimesti erilaisia mielipiteitä kuunnellen.

2. On tärkeää, että kirkko pysyy uskollisena perustehtävälleen sanan ja sakramenttien kirkkona. Työ vähäosaisten hyväksi on osa kirkon tehtävän ydintä. Kirkon tulee kulkea ihmisten rinnalla arjessa, myös vapaaehtoisten työn kautta. Erityisesti on tuettava vanhemmuutta ja perheiden eheyttä. Seurakuntien edellytykset monipuoliseen ja elävään toimintaan on turvattava kaikkialla laajassa hiippakunnassamme. Teemme työtä positiivisen uskonnonvapauden vahvistamiseksi. Hiippakuntavaltuustojen asemaa on kehitettävä.

3. Tuemme Raamatun mukaista kantaa, jonka mukaan avioliitto on Raamatun mukaan miehen ja naisen välinen.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 29–44
kirkolliskokousvaali numerot 177–185

 

Pohjantähden alla – Keskusta ja sitoutumattomat

1. Ehdokaslistamme ovat Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirijärjestöjen keräämiä. Ehdokkaamme ovat pääasiassa Keskustan jäseniä, mutta mukana on myös puoluepoliittisesti sitoutumattomia henkilöitä. Hengellisesti ehdokkaat edustavat laajan kansankirkkomme niin yleiskirkollisia piirejä kuin eri herätysliiketaustojakin.

2. Ehdokaslistamme yhteisiä teemoja ovat:
– Kysymys on meistä ja Jumalasta. Kirkko on ytimeltään uskon yhteisö.
– Kansankirkko kokoaa kansan toimimaan yhdessä. Kirkollemme on edelleenkin rikkaus, että erilaiset herätysliikkeet ja muut hengelliset järjestöt mahtuvat toimimaan laajassa kansankirkossamme. Kirkon tulee olla kansan yhteinen koti.
– Kotiseurakunta on tärkeä lähiyhteisö. Paikallisuuden ja seurakuntien erilaisuuden ymmärtäminen on tärkeää.

3. Ehdokaslistallamme ei ole kantaa yksittäisiin teologisiin kiistakysymyksiin, kuten kirkon suhtautumiseen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Ehdokkaillamme on erilaisia näkemyksiä näihin asioihin ja toivomme valitsijoiden tutustuvan ehdokkaiden mielipiteisiin.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 78–102
kirkolliskokousvaali numerot 138–159

 

PAPPISEHDOKKAITA ASETTANEET RYHMÄT OULUN HIIPPAKUNNASSA

Ryhmät aakkosjärjestyksessä:

 

Kansankirkon keskellä, tärkein edellä, kaikki mukana!

1. Olemme aivan uusi ehdokasryhmä, joka asemoituu kansankirkon keskelle – emme ole ”konservatiivinen” emmekä ”liberaali”.

2. – Haluamme tunnustuksemme pohjalta rakentaa yhteyttä eri osapuolten kesken ja etsiä sovittelevia ratkaisuja
– Haluamme kirkossa elää ja mennä eteenpäin kirkon tärkeimmästä olemuksesta ja tehtävästä käsin
– Haluamme pitää koko lauman koossa antamalla tilaa erilaisuuden rikkaudelle kirkon sisällä.

3. Tällä hetkellä kirkon repivin kysymys koskee avioliittoa eikä pappeudestakaan ole päästy täysin sopuun. Me ryhmänä seisomme kummassakin kysymyksessä kirkon nykyisten perusratkaisujen takana ja haluamme mennä näissä piispainkokouksen linjausten mukaan!

Perinteistä avioliittoihannetta ei tarvitse romuttaa ja silti voidaan toimia niin, että kaikkia jäseniä ja avioliittoja kohdellaan kirkossa kunnioituksella ja yhdenvertaisesti. Sopu voidaan saada ilman, että ketään (kummallakaan puolella) pakotetaan toimimaan vastoin vakaumustaan.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 2–6
kirkolliskokousvaali numerot 133–137

 

Kansankirkon rakentajat

1. Rakentava yhteistyö
– Ymmärrämme ja kunnioitamme kirkollista moninaisuutta. Toimimme avoimen ja toisia kuuntelevan keskustelukulttuurin puolesta.

2. Kirkon perustehtävästä nouseva työnäky
– Kannatamme siirtymistä työntekijäkeskeisyydestä seurakuntalaisten vastuunkantoon ja kokoavasta työstä yhteisölähtöiseen työhön. Teemme työtä sen eteen, että arjen seurakuntatyö rakentaisi nykyistä paremmin polkua jumalanpalvelukseen.

3. Raamattuun pohjautuva opetus
– Vaikutamme siihen, että perinteinen avioliittokäsitys säilyttää asemansa kirkon opetuksessa.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 7–9
kirkolliskokousvaali numerot 103–105

 

Mahdollisuuksien kirkko

Ehdokaslistamme on laajapohjainen Oulun hiippakunnan pappien lista kummassakin vaalissa.

Näemme, että kirkon uudistus nousee kantavien perinteiden kunnioittamisesta, halusta katsoa avoimin silmin ympäröivää todellisuutta ja ottaa todesta elämän kysymykset. Olemme osa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa.

Tulemme kirkkomme eri hengellisistä suuntauksista. Jatkamme avaran ja rakentavan yhteistyön linjaa Oulun hiippakunnassa.

Seurakunnan tulee olla turvallinen ja syrjimätön kasvupaikka, jossa sukupuolten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus toteutuvat. Laajapohjaisuutemme myötä kannat avioliittokysymyksessä eroavat toisistaan. Sitoudumme etsimään kysymyksessä ratkaisua yhdessä toisten kanssa ja tahdomme syntyvän ratkaisun kanssa rakentaa kirkkoa.

Haluamme keventää kirkon hallintoa, painottaa perustyötä, edistää ihmis- ja yhteisölähtöisyyttä sekä puolustaa ympäristöä, yhdenvertaisuutta ja heikommassa asemassa olevia. Ehdokkaiden tarkempiin kantoihin voit tutustua osoitteessa ehdokasgalleria.evl.fi.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 14–28
kirkolliskokousvaali numerot 118–132

 

Tunnustuksellinen

1. Meille luterilaisen kirkkomme tunnustusperusta on rakas ja luovuttamaton. Emme pidä tätä aikaa mitenkään poikkeuksellisena: arvot ja näkemykset muuttuvat jatkuvasti. Evankeliumista elävä kirkko kestää, koska sitä koskee Kristuksen läsnäolon lupaus. Toivottavasti listamme nimeen sisältyy tietty kuluttajansuoja. Tunnustaudumme itsensä ilmoittaneeseen Herraan. Siksi opettelemme katselemaan ihmistä ja maailmaa hänen sanastaan käsin.

2. Suuret seurakuntayksiköt palvelevat jonkin aikaa taloutta, mutta halvaannuttavat toiminnan. On kaikin tavoin tuettava yhteisöllisyyttä, evankeliointia ja jokaisen kristityn varustamista uskon ja rakkauden palvelukseen. Herätysliikkeet ovat kirkon siunaus silloinkin, kun niiden kritiikki sattuu. Profeetallinen ääni on koeteltava, ei vaiennettava.

3. Jumala on luonut miehen ja naisen elämään yhteydessä keskenään. Avioliitto ei ole ihmisen keksimä elämänmuoto. Siksi oikeuksiimme ei kuulu myöskään sen tuunaaminen.

hiippakuntavaltuustovaali numerot 10–13
kirkolliskokousvaali numerot 106–117


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää