1.§ Yhdistyksen nimi on Rauhan Tervehdys ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2.§ Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uskon perustalta toimien edistää evankelis-luterilaisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien toimintaa ja evankelis-luterilaisen uskon leviämistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, osallistuu radio- ja televisiotoimintaan, kokous- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä toimii muilla samantapaisilla tavoilla.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömästi taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3.§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä. Jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous.

4.§ Jäseneksi liittymisestä ja erottamisesta päättää hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kolmeksi kalenterivuodeksi yhdeksän jäsentä.
Hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus määrätään kahdella ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus ottaa työntekijät sekä myöntää heille vapautuksen tehtävistä.
Hallitus nimeää edustajat yhteisöihin ja kokouksiin, joissa yhdistyksellä on jäsenyys tai edustusoikeus.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään viisi (5) sen jäsenistä on
saapuvilla, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

6.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

7.§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.
8.§Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi   pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9.§ Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle, kun se katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii esittämäänsä asiaa varten.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille.

10.§ Yhdistyksen kokouksiin on yhdistyksen jäsenenä olevalla seurakunnalla oikeus lähettää yksi edustaja kutakin alkavaa viittä tuhatta (5 000) seurakunnan jäsentä kohti, ei kuitenkaan kolmea (3) enempää. Yhdistykseen kuuluvalla seurakuntayhtymällä on oikeus lähettää edustajia se määrä, joka olisi yhteensä seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla, jos nämä olisivat erikseen yhdistyksen jäseniä.
Jokaisella edustajalla on yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11.§ Yhdistyksen varsinaisista kokouksista on ilmoitettava kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille. Yhdistyksen kokous voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

12.§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13.§ Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

14.§ Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen arkisto luovutetaan Oulun maakunta-arkistolle.

Rauhan tervehdys ry | Yhdistyksen säännöt | Lehden strategia