Puheenvuoro: Sairaanhoitaja-diakonissat edistävät kokonaisvaltaista terveyttä

Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Maija Kupsala tuo esiin puheenvuorossaan henkisen terveyden ammattilaisten erityisosaamisen.

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa sairaanhoitaja-diakonissoja, jotka ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä.

Opinnot koostuvat sairaanhoitajaopintojen lisäksi 60 opintopisteestä teologisia ja seurakunnallisia ammattiopintoja, jotka antavat valmiudet asiakkaan vakaumuksen ja hengellisyyden kohtaamiseen. Ammatillisena erityisosaamisena heillä on diakoninen hoitotyö.

Diakoninen hoitotyö tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista. Siinä huomioidaan myös ihmisen henkiset ja hengelliset tarpeet.

 

Ihminen kohdataan aina ihmisenä, ainutkertaisena yksilönä.

 

Kokonaisvaltaisessa hoitotyössä huomioidaan ihmisen koko elämäntilanne kunnioittavasti, hyväksyvästi ja läsnä ollen. Ammatillisesti diakonista hoitotyötä tekevä ei edellytä asiakkaalta erityistä tai samaa elämänkatsomusta, vaan ihminen kohdataan aina ihmisenä, ainutkertaisena yksilönä.

Diakonisessa hoitotyössä nostetaan esille myös ihmisen henkinen terveys. Henkinen terveys sisältää ihmisen pyhiksi kokemia asioita, arvoja ja asenteita sekä olemassaoloon eli eksistentia­listisuuteen liittyviä käsityksiä.

Ihmisen olemassaolon pohtimiseen liittyvät muun muassa omaan identiteettiin, toivoon, epätoivoon, syyllisyyteen, sovintoon, kärsimykseen ja kuolemaan liittyvät asiat. Nämä nousevat usein pinnalle ihmisen kohdatessa oma tai läheisen vakava sairastuminen tai kuolema.

 

Henkinen terveys on ihmisen voimavara.

 

Henkinen terveys on ihmisen voimavara, joka auttaa yksilöä sopeutumaan ja selviytymään elämän haasteissa. Henkisellä terveydellä on myös yhteys koettuun elämänlaatuun ja tunne-elämän tasapainoon.

Henkistä terveyttä tukemalla pystytään vahvistamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukemaan ihmisen elämänhallinnan kokemusta.
Esimerkiksi saattohoidossa olevien asiakkaiden elämän luopumiseen liittyvän epätoivon hetkillä tutkitusti auttoi vakaumusta kunnioittava hengellinen ja henkinen tukeminen.

Diakonisen hoitotyön asiantuntija on myös vuorovaikutuksen osaaja, joka kykenee kohtaamaan erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä heidän elämänhaasteissaan. Sairaanhoitaja-diakonissa koulutukseen sisältyy omien arvojen ja vakaumuksen perusteiden pohtiminen, mikä kasvattaa itseymmärrystä omasta arvomaailmasta.

 

Diakonisen hoitotyön asiantuntija on myös vuorovaikutuksen osaaja.

 

Ihmisen tuntiessa omien arvojensa perustan, hän kykenee paremmin kohtaamaan myös toisen ihmisen pohdinnat liittyen arvoihin ja henkilökohtaisen uskon kysymyksiin. Tämä on myös erityistä hoitotyön ammatillista osaamista, jota tarvitaan esimerkiksi muistisairaiden hoitotyössä ja saattohoidossa.

Hengellisyys ja henkisyys ei ole sidottua vain evankelis-luterilaisen tai kristillisen uskon näkemyksiin. Diakonisen hoitotyön asiantuntijalla on myös uskonnonlukutaitoa ja ammatilliset valmiudet kohdata muun kuin kristillisen vakaumuksen omaavia ihmisiä.

Oleellista on toisen ihmisen arvostus, vakaumuksen kunnioittaminen ja keskustelu asiakkaan lähtökohdista käsin.

Toivottavasti jatkossa sairaanhoitaja-diakonissojen asiantuntijuutta pystytään hyödyntämään laajasti terveydenhuoltoalan eri hoitoyksiköissä asiakkaiden hyvän, kokonaisvaltaisen hoidon edistämiseksi.

Kirjoittaja on lehtori Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Lukuvinkkejä

  • Karvinen, I., Lipponen, V., & Sipola, V. (2020). Vakaumuksen ja uskon kunnioittaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kirkkohallitus, Diakonia ja sielunhoito.
  • Rättyä, L. (2020) Diakonisen hoitotyön periaatteet ja sisältö. Teoksessa Gothóni, R., Malkavaara, M., Rättyä, L., Thitz, P., & Valtonen, M. (toim.). Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
  • Sipola V. (2022) Henkinen terveys. Teoksessa Absetz, P., Rautava, P., Patja, K., & Ripatti-Toledo, T. (toim.) Terveyden edistäminen. Kustannus Oy Duodecim.

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää