Virkoja vähennetään Oulun seurakunnissa

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kälkäjä: ”Säästöjä etsiessä ei ole vääriä mielipiteitä”. Oulun seurakuntien vuoteen 2026 ulottuvasta säästöohjelmasta jätettiin myös eriävä mielipide koskien vanhustyön pastorin virkaa ja hautausmaiden määräaikaisia työntekijöitä.

mikko kälkäjä

Vuoteen 2026 mennessä Oulun seurakunnissa tavoitellaan runsaan 2 miljoonan euron säästöjä. Siitä noin puolet pitäisi tulla henkilöstömenoja vähentämällä.

Kun leikkaustarpeista puhuttiin esimerkiksi vuonna 2017 ja muutama vuosi aiemmin, seurakunnat korostivat, että säästöjä etsitään pääasiassa luopumalla tiloista ja kiinteistöistä.

”Turhista kiinteistöistä” on päästy viime vuosina eroon, mutta talouden tasapainottaminen edellyttää yhä kovia leikkauksia.

Oulun seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kälkäjä toteaa, että seinien säästämisestä ”kermat on jo kuorittu”.

– Sillä puolella ei ole enää hirvittävän isoja asioita tehtävissä säästöjen saamiseksi. Monista kiinteistöistä olemme luopuneet ja kirkot eivät ole rakennuksia, joita myytäisiin.

Vaikka lisäsäästöjä tavoitellaan, kirkollisveroprosentti pysyy Oulussa vuonna 2022 ennallaan, 1,3 prosentissa.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Valtuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Vanhustyön pastorin viran lakkauttaminen puhutti

Kun edessä on kajoaminen virkoihin, keskustelu muuttuu helposti tunteikkaaksi. Kälkäjän mukaan viimeviikkoisessa  yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa keskustelu säilyi kuitenkin rauhallisena, vaikka myös näkemyseroja säästäkohteista oli.

– Keskustelua käytiin mielestöni hyvässä, rakentavassa hengessä. Kun säästöjä haetaan, kaikki ovat näkemystensä perusteluissa oikeassa. En sanoisi kenellekään valtuutetulle, että mielipiteesi on väärä.

Yhdeksi keskustelunaiheeksi valtuustossa nousi seurakuntatyön erityispalvelujen vanhustyön pastorin virka, joka kokouksen päätöksellä lakkautuu vuoden 2023 lopussa.

Onko työnkuva kaikkien tiedossa?

– Nähtävästi vain pieni osa valtuutetuista tietää, mitä koko Oulun alueella toimivan vanhustyön pastorin työnkuvaan kuuluu, toteaa viran säästämisen puolesta äänestänyt Lyly Rajala.

Rajala kuuluu myös Oulun seurakuntien yhteiseen kirkkoneuvostoon, jossa hän teki säästöohjelmaan vastaesityksen vanhustyön pastorin viran säilyttämiseksi. Kirkkoneuvosto kallistui äänestyksessä Rajalan kannalle äänin 9–6.

Myös hautausmaan määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen äänestettiin pois kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle antamasta säästölistasta.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa Eero Hyytinen esitti näiden molempien palauttamista säästölistalle. Hyytisen esitys voitti tiukan äänestyksen.

– Vanhusten määrä kasvaa koko ajan, tämä on kirkolta huono signaali, Rajala toteaa kokouksen jälkeen.

Vanhustyötä suunnataan enemmän seurakuntiin

Mikko Kälkäjän mukaan valtuuston ratkaisu ei merkitse vanhustyön mitätöintiä, saati sen alas ajamista.

– Seurakunnissa on katsottu, että papit ja diakoniatyöntekijät pystyvät tekemään vanhustyötä alueillaan. Heidän etunaan on se, että he tuntevat seurakuntiensa ikäihmisiä eri yhteyksistä.

– Eli vanhustyötä organisoitaisiin uudelleen, mikä toisi mukanaan säästöjä.

– Hyviä perusteluja löytyy sekä erityiselle vanhustyön pastorin tehtävälle sekä sille, että työ painottuu seurakuntiin. Kyse on siis siitä, mitkä ”kehykset kaulalla” me katsomme tätä asiaa.

­– Minä näen henkilökohtaisesti, että työtä vanhusten hyväksi voidaan tehdä jatkossa paikallisesti painotetusti, jopa lisäämällä siellä resursseja.

”En puhuisi palvelujen heikkenemisestä”

Kälkäjä korostaa, ettei lähivuosien säästökuuri heikennä Oulun seurakuntien tarjoamia palveluja, vaikka leikkauksia tehdäänkin muun muassa vähentämällä lastenohjaajien määrää varhaiskasvatuksessa.

– Palvelujen suhteen seurakuntalaiset voivat olla turvallisella mielellä, hän tarkentaa vielä.

– Kirkon varhaiskasvatus on muutoksessa esimerkiksi maksuttoman esiopetuksen voimaantulon seurauksena. Jo siksi uudelleenjärjestelyt ovat perusteltuja lapsityössä.

– Taloutta tasapainotetaan Oulun seurakunnissa rauhallisesti eikä leikkauksia tarvitse tehdä paniikkitunnelmissa. Irtisanomisia ei ole tulossa, vaan henkilöstö vähenee eläköitymisen seurauksena.

Kälkäjän mukaan Oulun seurakuntien talous on tällä hetkellä vahvassa kunnossa pitkäjänteisen, hyvän taloudenhoidon seurauksena.

Säästöihin on silti suostuttava, sillä verotulot ovat ennusteiden mukaan vähenemässä. Tämä näkyy ensin Etelä-Suomen seurakunnissa, mutta myös pohjoisemmassa Suomessa kirkosta eroaminen lisääntyy.

– Kaikkea entistä emme voi säilyttää seurakunnissa, se olisi jääräpäistä ajattelua. Vastatuulessa – jos säästövelvoitteita sellaisiksi kutsuisi – pitää osata purjehtia luovien. Sen kaltaista työtä me nyt seurakunnissa teemme säästöjä etsiessämme.

Vähennykset henkilökunnassa satuttavat aina

Kaikilta yhtymän seitsemältä seurakunnalta on pyydetty lausunnot säästöesityksistä.

Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä huomauttaa, ettei henkilöstön vähentäminen luontaisen poistumankaan kautta ole mukavaa.

– Vähennykset heikentävät aina seurakuntien mahdollisuutta vastata perustehtäväänsä. Tulevaisuuden varmistamiseksi henkilöstösäästöihin on kuitenkin lähdetty Oulussa etupainotteisesti.

Niemelän mukaan sekä valmistelijoiden että päättäjien vaikeus on nähdä säästöjä etsiessä kokonaiskuva ja tehdä viisaita, arvoperustaisia ratkaisuja.

– Strategisesti merkittävien päätösten valmisteluun ja päätöksentekoon tulisi varata riittävästi aikaa, hän toteaa.

Niemelä kertoo, että Kiimingissä on mietitty luottamushenkilöiden kesken myös sitä, millä tavalla korona lopulta muuttaa seurakuntatyötä. Analyysi siitä olisi tarpeen, kun taloutta pyritään tasapainottamaan.

ESLI jätti eriävän mielipiteen

Vanhustyön pastorin viran lakkauttaminen ja hautausmaan määräaikaisista työntekijöistä karsiminen olivat seurakuntatyön erityispalvelujen ja hautauspalvelujen omia ehdotuksia yksiköiden säästökohteiksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25. marraskuuta Katse-ryhmän edustaja, Lyly Rajala teki vastaesityksen vanhustyön pastorin viran puolesta ja Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä -ryhmän Mikko Raudaskoski hautausmaan työntekijöiden palkkaamisen puolesta. Molemmat vastaesitykset myös hyväksyttiin kirkkoneuvoston äänestyksessä.

Tilanne kuitenkin muuttui yhteisen kirkkovaltuuston käsitellessä säästöjä.Ohessa katkelma Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä -ryhmän eriävästä mielipiteestä:

”Kirkkovaltuuston kokouksessa tuli (puheenjohtajan ratkaisevalla äänellä äänestyksen jälkeen 21–21; yksi tyhjää äänestänyt) päätökseksi Eero Hyytisen (Kristillisten perusarvojen puolesta) vastaesitys Seurakuntatyön erityispalvelujen vanhustyön pastorin viran lakkauttamisesta 1.1.2024 lähtien sekä hautauspalvelujen määräaikaisten kesätyöntekijöiden työsuhteiden karsiminen niin ikään säästösyihin vedoten.

Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä-ryhmän, valtuuston kokouksessa olleet valtuutetut ja varavaltuutetut, Sipola Mauno, Halvari Erkki, Hekkala Rauno, Kemppainen Marjo, Komulainen Jarmo, Kouri Arto, Kähkönen Teija, Lahdensivu Irja, Lahti Liisa, Lepojärvi Mervi, Matsson Roy, Puistola Ulla, Okkonen Tuula ja Harju Yrjö eivät kannattaneet voimaan tullutta päätöstä.

Ryhmän valtuutetut ja varavaltuutetut perustelevat päätöksestä eriävää mielipidettään seuraavasti:

– Vaaleilla valituilla luottamushenkilöillä on täysi oikeus arvioida aikaisempia päätöksiä uudestaan ja muuttaa niitä suhteutettuna ympäristön ja ihmisryhmien muuttuviin olosuhteisiin.

– Esli-ryhmä kantaa huolta vanhuksista ja nuorista ja näkee näiden kahden ihmisryhmän olevan tässä ajassa erityisen tuen tarpeessa. Nämä ryhmät mainitaan myös seurakuntayhtymän strategian sivulla 12, jossa esitellään oululaisille tehdyn kyselytutkimusten tuloksia.
Oululaiset näkevät seurakuntien toiminnan keskittämisessä tärkeimpinä juuri nuorisotyön, lapset ja ikääntyneet. Valtuutettujen yhdessä hyväksymä strategia ja myös sen syntyyn vaikuttaneet viitekehykset on niin ikään ja siten myös huomioitava päätöksiä tehtäessä.

– Esli-ryhmän valtuutetut ja varavaltuutetut ovat huolissaan siitä, minkä signaalin ko. päätökset antavat seurakuntalaisille, kirkkoon kuuluville ja erityisesti vanhusväestölle.

Juuri vanhustyön pastorin virkaa tekevä voisi koordinoidusti kehittää vanhustyötä Oulun seurakunnissa ja merkittävästi helpottaa seurakuntapappien työmäärää, vanhusryhmien saavutettavuutta ja olla heille heidän nimettynä tukijanaan, yksinäisyyden poistajana ja oikeuksien puolustajanaan.

– Esli-ryhmän valtuutetut ja varavaltuutetut kiittävät Oulun seurakuntayhtymää ja viranhaltijoita hyvin hoidetusta taloudesta. Kirkon ja seurakuntien on kuitenkin pystyttävä jakamaan resurssinsa niin, että ne strategiassa, toiminnassa ja talouden tasapainottamisessa priorisoivat tukensa kulloisessakin ajassa juuri kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

Julkistaloudellisten ja hengellisten yhteisöjen on kyettävä alati arvioimaan omia suunnitelmiaan ja muuttamaan tarvittaessa ketterästi toimintojaan muuttuvan maailman ja lisääntyvien avun tarvitsijoiden ristipaineessa.”


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää